Betingelser for indmeldelse og udmeldelse af Varde Stand Up Paddle Klub

Betingelser for indmeldelse og udmeldelse af Varde Stand Up Paddle Klub

Foreningens kontingent opkræves forud for hver sæson.

Det nye kontingent-år starter 1. april og løber indtil 31. marts

Kontingent fornyes automatisk hvert år, med mindre man anmoder om at blive udmeldt af foreningen.

Anmodningen skal være fremsendt til vardesup@gmail.com senest den 18. marts.

Vedtægterne foreskriver følgende omkring medlemskab af Varde Stand Up Paddle klub.

§ 3 Medlemmer
Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål.
Medlemmer, som udviser usømmelig adfærd, ikke indbetaler kontingent eller handler i strid med foreningens formål, kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen. Den udelukkede kan på anmodning få sin sag taget op på førstkommende generalforsamling.
Generalforsamlingen fastsætter kontingent for medlemskab, hvor bestyrelsen fastsætter betalingsfrist.
Indmeldelse sker via foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt når medlemmet har betalt kontingent.
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra der er modtaget en kvittering for udmeldelse.