Vedtægter for Varde Stand Up Paddle Klub

Vedtægter

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Varde Stand Up Paddle Klub, (forkortet Varde SUP) Foreningen er hjemmehørende i Varde Kommune.

Foreningen er medlem af DGI.

Generalforsamlingen træffer afgørelse om ind- og udmeldelse af landsorganisationer/ forbund.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at arbejde for udbredelsen af SUP sporten, dette igennem det forpligtende fællesskab og medlemmernes aktive deltagelse i aktiviteter i foreningen. Foreningen har yderlige til formål at styrke den enkeltes kendskab til sikkerhed og god etikette omkring benyttelsen af vores åer, søer og hav i forbindelse med udøvelsen af SUP

§ 3 Medlemmer

Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål. Medlemmer, som udviser usømmelig adfærd, ikke indbetaler kontingent eller handler i strid med foreningens formål, kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen. Den udelukkede kan på anmodning få sin sag taget op på førstkommende generalforsamling.

Generalforsamlingen fastsætter kontingent for medlemskab, hvor bestyrelsen fastsætter betalingsfrist.

Indmeldelse sker via foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt når medlemmet har betalt kontingent.

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra der er modtaget en kvittering for udmeldelse.

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af april måned.

Generalforsamlingen skal indvarsles senest 14 dage før afholdelsen.

Den skal varsles via foreningens digitale medier samt i direkte indkaldelse til medlemmerne.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal behandle følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Godkendelse af det reviderede regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Godkendelse af budget
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Behandling af indkomne forslag
  10. Eventuelt

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der er fyldt 13 år. Ligeledes har forældre til børn, der er medlemmer, stemmeret.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 13 år, eller forældre til børn, der er medlemmer.

Kassereren skal dog være min. 18 år.

Ingen valgbare personer kan nægte at modtage valg, medmindre vedkommende har siddet i bestyrelsen i mindst en periode.

Afstemninger skal foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Valget gælder for to år. Der afgår henholdsvis 1 og 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig selv inden 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen skal vælge følgende poster: Formand, Næstformand og Kasserer.

Afgår et medlem i sin funktionsperiode, indtræder suppleanten indtil førstkommende generalforsamling, hvor der foretages nyvalg for resten af det afgåede medlems valgperiode.

2 revisorer vælges for to år ad gangen, og afgår skiftevis hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så tit bestyrelsen eller mindst 10 eller 2/3-dele af aktive medlemmer indsender ønske derom til formanden med angivelse af det, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen derom.

En ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles senest 14 dage før afholdelse.

§ 6 Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager foreningens interesser. Bestyrelsen er pligtig til at sørge for, at ingen af foreningens arbejdsområder overses.

Bestyrelsesmøder indvarsles af formanden, men skal i øvrigt afholdes når et flertal af bestyrelsen ønsker dette.

§ 7 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden sammen med kassereren eller et andet bestyrelsesmedlem.

Ved optagelse af f.eks. lån skal hele bestyrelsen underskrive.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Foreningens midler skal være anbragt i anerkendt pengeinstitut, med undtagelse af nødvendig kassebeholdning.

§ 8 Regnskab og revision

Regnskabsåret er fra d. 1. januar til d. 31. december.

Revisorerne gennemgår regnskabet, og har pligt til overfor bestyrelsen at gøre opmærksom på eventuelle mangler.

§ 9 Vedtægtsændringer og evt. opløsning af foreningen

Vedtægtsændringer kan ske ved enhver generalforsamling, når den er optaget på dagsordenen, og vedtaget med mindst 2/3 af de tilstedeværende.

Forud for eventuel opløsning af foreningen, kræves der afholdt to generalforsamlinger med foreningens opløsning optaget som et punkt på dagsordenen. De to generalforsamlinger skal finde sted med mindst 3 ugers mellemrum. Mindst ¾ af de stemmeberettigede fremmødte skal stemme for opløsningen ved hver generalforsamling, for at den kan finde sted.

Eventuel gæld afvikles og eventuel formue fordeles efter generalforsamlingens bestemmelser, dog således at formuen kun kan anvendes til almennyttige formål.